Begrippenlijst

DE MEERWAARDE VAN S.E.U.B.S.

Het lichaamssysteem S.E.U.B.S. bestaat uit een enorme hoeveelheid lichaams-ademhalings- en ontspanningsoefeningen, die volkomen ontdaan zijn van allerhande franje en zweverigheid. Anders gezegd, iedere oefening, hoe miniem die inhoudelijk ook mag zijn en simpel van uitvoering, moet beslist zin hebben en doel treffen. Met minder kan beslist geen genoegen worden genomen. Dit werkelijk unieke lichaamssysteem is door mij meermalig en langdurig uitgetest op haar werkelijke waarde(n) en in dat kader moest het primair beslist voldoen aan minimaal drie noodzakelijke en opvallende kenmerken. Het moest eenvoudig in te zetten zijn voor algemeen en/of specifiek gebruik. Inzake resultaat boeking bij inzet, moest het behoorlijk doeltreffend zijn en bovenal op en top veilig in gebruik. Alhoewel aan deze drie hoofdeisen volledig werd voldaan, bleef het daar niet bij. Want S.E.U.B.S. voldeed niet alleen aan voornoemde criteria, maar gaf zij door de zovele (test-) jaren heen óók haar meerwaarde aan in diverse richtingen. Hiertoe behoren o.a. bestrijding van (negatieve) Stress-R.S.I. (Repetitive Strain Injury)- en Algemene Spanningsklachten, al dan niet vallend onder de noemer Beroepsklachten. En het zijn deze laatstgenoemde vlakken, waarop het systeem preparatief, preventief en curatief aangewend kan worden.


HATHA-YOGA

De benaming Yoga staat voor een wijsgerig stelsel dat vele onderdelen of vertakkingen kent, w.o. HATHA-YOGA. Laatst genoemd Yoga-onderdeel voorziet in lichaams-ademhalings-en ontspanningsoefeningen. Doorgaans beperkt Hatha-Yoga zicht tot één ontspanningsoefening en dat onder de naam Savasana. Alle overige aanvullingen op deze ontspanningsoefening, mogen aangemerkt worden als Westerse toevoegingen. In de praktijk wordt zowel actieve als passieve Hatha-Yoga beoefend of een combinatie daarvan. Het is een werkelijk goed lichaamssysteem uit het gebied van de Himalaya. Toch valt het niet te ontkennen, dat India steeds maar weer als de bakermat wordt gezien van Yoga. Vaak wordt de vraag gesteld, wat nu het wezenlijke verschil is tussen bijvoorbeeld gymnastiek en Hatha-Yoga. Welnu, bij gymnastiekbeoefening is men al dan niet bewust tamelijk prestatiegericht bezig, terwijl dat gegeven bij Hatha-Yoga ten enenmale werkelijk ontbreekt. Verder wordt bij de gymnastiekbeoefening niet zozeer tot nauwelijks gelet op de ademhaling, terwijl dat bij beoefening van Hatha-Yoga wel degelijk het geval is. Ook mag bij deze genoemd worden, dat middels gymnastische oefeningen de energie uitgeput wordt, terwijl Hatha-Yoga ze vernieuwd en toevoert.

Noot: Als gediplomeerd Yogadocent (Opleiding S.Y.N.) en erkend door Verg. voor Yogaleerkrachten Nederland, kan Dhr. J.P. Wijnhamer door Yoga-instituten mogelijkerwijs verzocht worden om toekomstige Yogaleerkrachten te examineren in Hatha-Yoga (Praktische lesgeving-Didactiek-Leiding en begeleiding geven aan/van leerlingen).


ONTSPANNINGSINSTRUCTIE

SPANNINGSKLACHTEN: Spanningsklachten is de benaming van een verschijnsel dat vele uitingsvormen kent. In dat verband zijn bijvoorbeeld te noemen rugklachten, schouder- en nekklachten, hoofdpijn, verkramping op diverse plaatsen aan en in het lichaam, een moeilijke ademhaling, w.o. hyperventilatie, angst, enz. Eigenlijk kan ik met de klachtenopsomming een poosje doorgaan, maar zal dat bij deze niet doen. Al deze voornoemde klachten (onder verzamelnoemer spanningsklachten) hebben een psychosomatische inslag. Eenvoudig verteld komt het hierop neer, dat al deze lichaamsklachten begonnen zijn met de aanwezigheid van innerlijke weerstanden naar denken en gevoel, welke bewerkstelligd zijn geworden door gebeurtenissen (inbreng) van buitenaf. En het is deze negatieve ontwikkelingslijn, die ook terug te vinden is bij negatieve stress. Daarnaast is het mogelijk, dat spanningsklachten ook de eerste aanzet kunnen zijn tot al dan niet specifieke beroepsklachten. Met betrekking tot dit laatstgenoemde gegeven, gaat de vergelijking met de welbekende ketting en haar zwakste schakel helemaal op. Het is in deze maar de vraag, waar of zij zit en hoeveel (over-)belasting zij aankan. Dit alles is haarfijn en uitgebreid te verklaren, hetwelk ik misschien bij een andere gelegenheid doe. Gezien de tijd waarin wij leven en de ontwikkelingslijnen die ik daaromtrent heb mogen zien, wordt het probleem spanningsklachten onder de mensen en in het bedrijfsleven alleen maar groter.s Wanneer niet op tijd aangaande deze het e.e.a. onderscheiden wordt en er niets tot slechts heel weinig aan gedaan wordt, dan zal spoedig “ravage”op privé-en werkfront ons deel zijn. Op die negatieve ontwikkeling kan echt ‘gewacht’worden, tenzij daartegen de nodige en afdoende maatregelen worden ondernomen. Wij kunnen blijvend lijdzaam toezien op de negatieve ontwikkeling ervan of doen er iets aan. En m.b.t. het laatste, zou mogelijkerwijs gedacht kunnen worden aan het algemeen gebruik en/of specifieke toepassing van het lichaamssysteem S.E.U.B.S., die door de jaren heen heel overtuigend en praktisch haar nut heeft bewezen en dit minstens in het kader van (lichaams-) balansverkrijging. Hopelijk wordt die evenwichtigheid ook spoedig Uw deel!


ADEMTHERAPIE (Methodiek)

HET BELANG VAN EEN GOEDE ADEMHALING: Middels een goede ademhaling kan een mens beslist een heel stuk beter functioneren. Het gevoel van een stuk opluchting, bevrijding, verlichting en ontspanning, zal dan daarmede direct of indirect z’n deel worden. Hoe kan het ook anders. Want middels een goede ademhaling vindt er een betere ontzuring van het lichaam plaats, welke verzuring doorgaans als de hoofdoorzaak kan worden aangewezen van vele ziektevormen. Zo kan iemand met een minder goede of onjuiste ademhaling-al dan niet bewust gehanteerd en lang volgehouden- op den duur last krijgen van enorme gespannenheid. En het is deze gespannenheid, die op den duur heel veel onzekerheid teweeg kan brengen bij die (toch al ) noodlijdende mens. Deze negatieve ontwikkeling, voortkomend uit het gebied van een minder goede ademhaling en spanning, gaat langzaam maar zeker van kwaad tot erger. NOOIT VERGETEN, GOED ADEMEN GEEFT EEN HARMONISCHER LEVEN!


MEDITATIE

Meditatie wordt voorafgegaan door concentratie, waarbij centraal staat het ontwikkelen van de opmerkingsgave. Het eenpuntig gericht zijn doet de concentratiekracht versterken, waarna mogelijkerwijs een betere waarneming kan en zal volgen van waarneembare feiten. En met deze registratie van meerdere aanwezige dingen, begint in feite de meditatie. Deze zal uiteindelijk worden vervolgd door het proces van interpretatie, waarna toepassing zal plaatsvinden van opgedane kennis tijdens de Meditatie. Al met al zal bij Meditatie, het denken bewust moeten worden ingezet, vanuit een staat van ogenschijnlijke passiviteit vanuit “HET ZIJN” gaat de aandacht bij Meditatie naar “HET NU” om bewust(er) te worden voor “LATER”.


MENTALE TRAINING EN SPORTERSBEGELEIDING

Deze twee disciplines kunnen in feite in één adem genoemd worden, daar zij inhoudelijk vlak bij elkaar liggen of al snel in elkaar plegen op te gaan. Doorgaans treft men Mentale training en Sportersbegeleiding aan in de sportsectoren, alwaar individueel of collectief prestaties geleverd dienen te worden. Centraal staat in deze de zogeheten psychische toestand van de sportbeoefenaars. In hun normale doen zouden deze sporters-gezien hun lichamelijk vermogen-heel wat prestaties kunnen neerzetten. Echter, zodra het wedstrijdelement om de hoek komt kijken, dan komen de zaken doorgaans anders te liggen. De sporter(s) moet(en) zich dan voor het publiek, vereniging of club en hun tegenstander(s) waar maken. Topprestaties moeten dan geleverd worden, welke vereisten niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk enorm veel ballast kunnen geven. En het zijn dan deze lasten, welke altijd een combinatie zijn van denken, innerlijk gevoel en lichaam, die deels, grotendeels of geheel weggewerkt kunnen worden middels Mentale Training en/of Sportersbegeleiding.

Noot: Voetbalorganisaties (Betaald voetbal) kunnen zich wenden tot Dhr. J.P. Wijnhamer, gediplomeerd Jeugd-voetbaltrainer, Sport-en Heilmasseur. Specialiteit: Mentale Training en Sportersbegeleiding (Collectief), tevens advisering/begeleiding bij/van keeperstraining.


STRESS-BEROEPSKLACHTEN-R.S.I.

De benaming Repetative Strain Injury staat voor het begrip overbelasting van spieren, pezen en banden. Het wordt verder aangemerkt als een aandoening, welke ontstaat middels het plegen aan herhaalde bewegingen met het lichaam. Als boosdoeners daartoe worden maar al te vaak aangewezen computerwerkzaamheden, bewegingsarmoede, lopendeband-werkzaamheden, te korte pauzes, etc. Is deze conclusie nu wel geheel juist of zijn er soms andere? dan wel meerdere factoren voor aan te wijzen, die de hedendaagse moderne mens al deze lichamelijke ellende bezorgt?

De benaming mag het reeds aangeven, dat Beroepsklachten ontstaan in en door het beroep wat men dagelijks uitvoert. In eerste instantie betreft het een puur fysieke aangelegenheid, waarbij het menselijk lichaam langzaam maar zeker onderhevig raakt aan bepaalde klachtenpatronen. Later kan mogelijkerwijs deze lichaamsproblematiek verergerd worden door bijkomende negatieve stress, al dan niet voortvloeiend vanuit de eigen werksituatie. Bij het verschijnen van beroepsklachten, wordt bij de desbetreffende mens(en) maar al te vaak bemerkt, dat men wel degelijk door zou willen gaan met functioneren, maar dat op den duur simpelweg niet meer kunnen. Daarom, voorkom of verhelp op tijd Uw beroepsklachten!

Aangaande het gegeven Stress, met haar bijbehorende begrippen, kunnen onderscheiden worden in twee vormen t.w. positieve stress en negatieve stress. Aangaande laatstgenoemde kennen wij vier onderscheidingsfasen, die aangeduid worden als zijnde Primair-stress-reactie-fase, de Alarmfase, de Aanpassingsfase en de Uitputtingsfase. Bij aanwezigheid van negatieve stress, verandert spanning al heel gauw in topspanning.
En naarmate de tijd verstrijkt zal topspanning op den duur ontaarden in hoogspanning. En het is deze laatst genoemde negatieve spanningsvorm, die een zéér hoge negatieve spanningsinslag kent. Mogelijkerwijs kan deze laatste zich op den duur ontwikkelen vele lichamelijke klachten, zoals rugklachten, overbelasting van schouder- en nekpartij, verkramping van de ademhaling, al dan niet vergezeld van hyperventilatie, verhoging van de bloeddruk, spanningshoofdpijn en overbelasting van het beengebied. Laat het niet tot zover komen en onderneem het e.e.a. om negatieve stress en al haar mogelijke onplezierige gevolgen te voorkomen. Doe Hatha-Yoga of S.E.U.B.S.!


ASTROLOGISCHE YOGA/S.E.U.B.S. ADVISERING

Deze is in voorbereiding. Inhoudelijk zal het simpelweg aangeven diverse oefeningen, die doorgaans goed bij een bepaald (astrologisch) type mens passen. En dat gezien zijn/haar specifieke fysieke gesteldheid.

 

* Bedrijven, zorginstellingen en groepen met belangstelling voor dienstverlening van Dhr. J.P. Wijnhamer, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken.
   U kunt ook gebruik maken van het formulier dat U kunt vinden in het menu onder "Workshops".