© Copyright www.hetzoninstituut.nl

Deze website is een publicatie van Het ZonInstituut. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Het ZonInstituut. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Framing (van onderdelen) van deze website is zonder schriftelijke toestemming van Het ZonInstituut niet toegestaan.
Hyperlinking is toegestaan mits Het ZonInstituut daarvan in kennis wordt gesteld.
Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van Het ZonInstituut, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij Het ZonInstituut respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

Het ZonInstituut spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met de webmasters van Het ZonInstituut.

 

Disclaimer

Hoewel Het ZonInstituut de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit Het ZonInstituut alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze website wordt aangeboden.
Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.

 

© Copyright afbeeldingen

Alle afbeeldingen op deze website zijn gecreerd door